XXXXLogo SKS 25 let

 

XXXXXXJsme členy

Sdružení komunálních

XXXXXXslužeb

Snížení přistavovaných velkoobjemových kontejnerů ve městě Poděbrady

 

Rada města Poděbrady rozhodla na jednání konané dne 17. 12. 2018 a usnesením č. 1077/2018 o snížení přistavování velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK). Od 1. ledna 2019 dojde ke snížení umisťování VOK na větve, objemný odpad a VOK na biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, dále jen BRO) nebudou dále přistavovány.

 

Bude zachováno 11 stanovišť, ale sníží se frekvence přistavování dle tohoto harmonogramu:

 

STANOVIŠTĚ PRO VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK)

 

PONDĚLÍ:

 • Poděbrady - Družstevní ulice, vedle pneuservisu
 • Poděbrady - na křižovatce ulic Chládkova a Boučkova
 • Velké Zboží - Nymburská ulice, před hasičskou zbrojnicí

 

ÚTERÝ:

 • Poděbrady - ulice Na Hrázi, „Na Jiskře“
 • Žižkov - na křižovatce ulic Budovcova a Hraniční

 

STŘEDA:

 • Poděbrady - Mánesova ulice „U Kaštanu“
 • Žižkov - Ovocná ulice
 • Poděbrady - Za Nádražím „Ovozel“

 

PÁTEK:

 • Kluk - na křižovatce ulic Kolínská a Krajní
 • Přední Lhota - Průběžná ulice, vedle kapličky
 • Polabec - na křižovatce ulic Jabloňová a Luční

 

 

Termíny přistavování VOK:

 

Obdobíxxxx xxProvozní dobaxx xxObjemný odpadxx xxxxxVětvexxxxx
leden 11:00 - 16:00 7. 1. - 11. 1. 7. 1. - 11. 1.
únor 11:00 - 16:00 - -
březen 10:30 - 17:00 18. 3. - 22. 3. 18. 3. - 22. 3.
duben 10:30 - 18:30 8. 4. - 12. 4. 8. 4. - 12. 4.
květen 10:30 - 18:30 13. 5. - 17. 5. 13. 5. - 17. 5.
červen 10:30 - 18:30 - -
červenec 10:30 - 18:30 - -
srpen 10:30 - 18:30 12. 8. - 16. 8. -
září 10:30 - 18:30 16. 9. - 20. 9. 16. 9. - 20. 9.
říjen 10:30 - 17:00

7. 10. - 11. 10.

21. 10. - 25. 10.

7. 10. - 11. 10.

21. 10. - 25. 10.

listopad 11:00 - 16:00 25. 11. - 29. 11. 25. 11. - 29. 11.
prosinec 11:00 - 16:00 - -

 

Na BRKO ze zahrady a domácnosti mohou občané využívat sběrné nádoby o objemu 240 l, které si občané mohou ZADARMO zapůjčit na provozovně Technických služeb města Poděbrad s.r.o., Kozinova 1, Poděbrady. Výdejní doba: po-pá od 7:00h. – 17:00h.

 

Postup před vyzvednutím nádoby na sběr bioodpadu:

 

ŽÁDOST o zapůjčení nádob.

Formulář „ŽÁDOST O NÁDOBU NA BIODPAD VELIKOST NÁDOBY 240 LITRŮ“ si můžete vyzvednout osobně na MěÚ, odboru správy majetku, oddělení majetku p. Bočkové anebo je ke           stažení na stránkách www.mesto-podebrady.cz a www.tsmp.cz.

Vyplněný formulář „ŽÁDOST O NÁDOBU NA BIODPAD VELIKOST NÁDOBY 240 LITRŮ“ odevzdáte na MěÚ, odboru správy majetku, oddělení majetku p. Bočkové.

Na základě vyplněné žádosti si občané převezmou na MěÚ, odboru správy majetku, oddělení majetku u p. Bočkové Předávací protokol ve dvou vyhotoveních na bezplatné vypůjčení nádoby na bioodpad.

 

TSMP s.r.o., 21. 1. 2019


Rozšíření nabídky služeb v odpadovém hospodářství pro podnikající subjekty

Vzhledem k blížícímu se termínu uzavření starého sběrného dvora a nemožnosti právnických a podnikajících fyzických osob předávat odpady na nový sběrný dvůr připravili Technické služby města Poděbrad s.r.o. nabídku rozšíření služeb o svoz vytříděných odpadů pro tyto zákazníky. Nabídka je zveřejněna na stránkách https://tsmp.cz/ .

Zájemci o svoz vytříděných odpadů se mohou obracet na Technické služby města Poděbrad s.r.o., úsek odpadového hospodářství.

 

Kontakty        - adresa - Technické služby města Poděbrad s.r.o., Kozinova 1/II,

xxxxxxxxxxxxxx290 01 Poděbrady

xxxxxxxxxxxxx- mail    - spinar@tsmp-podebrady.cz

xxxxxxxxxxxxx- tel.      - 734 579 359, 325 630 040

 

Bližší informace a formuláře příslušných objednávek naleznete www stránkách TSMP s.r.o

https://tsmp.cz/odpadove-hospodarstvi-v-podebradech/nabidky-sluzeb-pro-firmy-a-zivnostniky

 

11.1. 2019

 


 

 

Informace pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání předávající odpad na sběrný dvůr Poděbrady

 

Vážení spoluobčané,

Město Poděbrady získalo dotaci na výstavbu nového sběrného dvora. Dotační podmínky Operačního programu životního prostředí financovaného z Fondu soudržnosti Evropské Unie stanoví, že využívání nového sběrného dvora bude pouze občany města Poděbrad. Po dobu pětileté udržitelnosti dotace mohou nový sběrný dvůr využívat pouze občané města Poděbrady. Nově zprovozněný sběrný dvůr pro občany města Poděbrad bude otevřen od března 2019.

 

Na nový sběrný dvůr nemohou předávat odpady právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání.


Výjimku tvoří pouze zpětný odběr elektro zařízení (např. pračky, myčky, sporáky, drobné elektro, ledničky a mrazáky, světelné zdroje včetně svítidel s obsahem rtuti, které musí být předané v kompletním stavu), které bude možno odevzdat na novém sběrném dvoře v souladu s podmínkami organizací zajišťujících zpětný odběr s výjimkou elektro zařízení průmyslového charakteru.

Provoz stávajícího sběrného dvora v areálu Technických služeb města Poděbrad s.r.o. bude ukončen 28.2. 2019.


Technické služby města Poděbrad s.r.o. budou dále nabízet možnost objednání velkoobjemových kontejnerů, svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu.

 

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou předávat odpady např. v těchto okolních zařízeních:

 • Skládka, kompostárna a sběrný dvůr v Radimi – lze předávat tříděný odpad, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva), nebezpečný odpad, ostatní druhy odpadů např. směsný komunální odpad, objemný odpad, dřevo apod. Není zde povoleno předávat stavební suť.
 • Řízená skládka Benátky nad Jizerou - lze předávat tříděný odpad, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva), nebezpečný odpad včetně odpadu obsahujícího azbest, ostatní druhy odpadů např. směsný komunální odpad, objemný odpad, dřevo, suť apod.
 • Kompostárna Hořátev – lze předávat zeminu, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva).
 • Křečkov – po předchozí domluvě lze předávat pouze stavební suť.
 • Recyklační středisko Šumbor spol. s r.o. u Netřebic – lze předávat pouze stavební suť.
 • Autovrakoviště – autodíly, autovraky.
 • Lékárny - Léky a rtuťové teploměry

Děkujeme za pochopení a za dosavadní spolupráci.


TSMP s.r.o., 21.12. 2018Ukončení svozu bioodpadu

 

Technické služby města Poděbrad s.r.o. oznamují, že svoz bioodpadu byl ukončen poslední týden v listopadu. Poslední svoz proběhl v jednotlivých lokalitách dle harmonogramu ve dnech 26. - 28. 11. 2018. Po ukončení svozu je nadále možno bioodpadu ukládat na sběrném dvoře.

 

Děkujeme občanům, kteří používají compostainery pro ukládání bioodpadu a třídi bioodpad.

 

Tříděním boodpadu přispíváte ke snížení nákladů na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a přispíváte ke zlepšení životního prostředí. K dnešnímu dni bylo zapůjčeno občanům Poděbrad 1 795 kusů compostainerů o objemu 240 litrů. Občané mohou nadále žádat na Městském úřadě o bezplatné zapůjčení nádob a tyto si pak vyzvednou v Technických službách města Poděbrad s.r.o.

 

TSMP s.r.o., 30. 11. 2018 

Technické služby města Poděbrad s.r.o. oznamují občanům Poděbrad a 

přilehlých čtvrtí, že dne 15. září 2018 proběhne


MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 

 

Na níže uvedených stanovištích bude pro občany Poděbrad

v sobotu 15.9. 2018

organizován sběr  nebezpečného odpadu, například:

zbytky barev, motorové oleje a filtry, rozpouštědla, fridex, kyseliny, obaly od barev a spotřební chemie, části elektrospotřebičů a elektroodpad a jiné nebezpečné odpady z domácností.

 


Časový harmonogram:

Trasa I.

Přední Lhota, u kapličky

0815 – 0830hod

Polabec, stanoviště VOK v  zatáčce

0840 – 0855hod

Kluk, stanoviště před bývalou hospodou,

0905 - 0920 hod

Mánesova-Husova, „U kaštanu“

0930 – 0945hod

U ČSAP s.r.o., roh ulic Chládkova a Boučkova

0955 – 1010hod

V. Zboží - „U hasičské zbrojnice“

Trasa II.

1020 – 1035hod

 

OVOCKO, ul. Ovocná

0815 - 0830 hod

Křižovatka Hraniční-Budovcova

0840 - 0855 hod

OVOZEL, ul. Za Nádražím

0905 - 0920 hod

U fotbalového stadionu “Na hrázi”

0930 – 0945 hod

Družstevní, vedle pneuservisu

0955 – 1010 hod

Doplňující informace k mobilnímu svozu nebezpečných odpadů dne 15.9. 2018.

Součástí bude i svoz odpadů obsahujících azbest.

 

 

Fyzická osoba na území města Poděbrady, která požaduje zajištění likvidace odpadů obsahujících azbest podá písemnou žádost, případně žádost e-mailem do 11.9. 2018 do 12:00 hodin.

 

Kontaktní osoba: Bočková Naděžda, oddělení technické správy města Poděbrady, Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady,

e-mail : bockova@mesto-podebrady.cz, informace na tel. č. 325 600 282.

 

Žádost bude obsahovat tyto údaje:

 • popis o jaký druh nebezpečného odpadu (např. azbestocementová krytina, atd.)
 • orientační počet nebo váhu (5 kusů, váha cca 15 kg).
 • z jakého objektu nebezpečný odpad pochází, tj. ulice, číslo popisné včetně popisu (např. odstranění plotu či střechy na kůlně)
 • žádost bude doložena fotodokumentací, odkud nebezpečný odpad pochází
 • azbest bude nově nakládán pouze na stanovišti „u fotbalového stadionu v ul. Na hrázi“ od 8,00 – 11,00 hodin
 • telefon případně e-mail na žadatele v případě potřeby doplnění žádosti

 

Žádost bude vyžadována z důvodů umožnění kontroly původu nebezpečného odpadu obsahujícího azbest a dále z důvodů, aby specializovaná firma byla kapacitně připravena na předpokládané množství nebezpečného odpadu. S vyplněním údajů do žádosti v případě potřeby při jejím podání pomůže žadateli příslušný referent.

Na základě žádostí bude vytvořen seznam, který bude předán oprávněné osobě, dle § 12 odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která zajišťuje mobilní svoz nebezpečných odpadů na území obce Poděbrady.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů bude sloužit pouze pro fyzické osoby a pro území obce Poděbrady a příměstské části (Kluk, Přední Lhota, Polabec a Velké Zboží).

 

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby nakládají s nebezpečnými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Odpady obsahující azbest mohou fyzické osoby odevzdat dne 15. 9. 2018 k likvidaci oprávněné firmě nově pouze na stanovišti „u fotbalového stadionu v ul. Na hrázi“ ve výše uvedeném čase.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů není pro fyzické osoby obce Poděbrady zpoplatněn.

 

TSMP s.r.o., 27.8. 2018 

UPOZORNĚNÍ na úplnou uzavírku parkoviště pod zámkem

Dovolujeme si Vás upozornit na úplnou uzavírku parkoviště pod zámkem po dobu konání festivalu Soundtrack 2018 (mezinárodní festival filomové hudby a multimédií) v termínu 29.8- 3.9 2018.

 

Děkujeme za pochopení.

 

TSMP s.r.o., 13.8.2018

 


 

Omezení provozu sběrného dvora

 

Vážení občané,

 

od dubna 2018 začala výstavba nového sběrného dvora v areálu Technických služeb města Poděbrad s.r.o. Město Poděbrady získalo na tuto akci dotaci z operačního programu životního prostředí ve výši 85 % z investované částky. Výstavba je plánována do konce roku 2018 a po následném vybavení technickým zařízením a předáním provozovateli se otevření nového sběrného dvora plánuje začátkem příštího roku.

 

Vzhledem k výše zmíněné výstavbě jsme museli upravit provoz stávajícího sběrného dvora. Prosíme tímto návštěvníky sběrného dvora o pochopení a shovívavost při odevzdávání odpadů a za případné problémy se předem omlouváme.

 

TSMP s.r.o., 11. 7. 2018 

Technické služby města Poděbrad s.r.o.


oznamují občanům Poděbrad a přilehlých čtvrtí, že


dne 17. března 2018 proběhne

 

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 

Na níže uvedených stanovištích bude pro občany Poděbrad v sobotu 17. března 2018 organizován sběr nebezpečného odpadu, například:


zbytky barev, motorové oleje a filtry, rozpouštědla, fridex, kyseliny, obaly od barev a spotřební chemie, části elektrospotřebičů a elektroodpad a jiné nebezpečné odpady z domácností.


Časový harmonogram:


Trasa I.

 

Přední Lhota, ul. Průběžná – vedle kapličky

0815 – 0830hod

Polabec, stanoviště VOK v zatáčce

0840 – 0855hod

Kluk, stanoviště před bývalou hospodou

0905 - 0920 hod

Mánesova-Husova, „U kaštanu“

0930 – 0945hod

U ČSAP s.r.o., roh ulic Chládkova a Boučkova

0955 – 1010hod

V. Zboží - „U hasičské zbrojnice“

Trasa II.

1020 – 1035hod

OVOCKO, ul. Ovocná

0815 - 0830 hod

Křižovatka Hraniční-Budovcova

0840 - 0855 hod

OVOZEL, ul. Za Nádražím

0905 - 0920 hod

U fotbalového stadionu “Na hrázi”

0930 – 0945 hod

Družstevní, vedle pneuservisu

0955 – 1010 hod

 

Doplňující informace k mobilnímu svozu nebezpečných odpadů dne 17. 3. 2018.

 

Součástí bude i svoz odpadů obsahujících azbest.


Fyzická osoba na území města Poděbrady, která požaduje zajištění likvidace odpadů obsahujících azbest podá písemnou žádost, případně žádost e-mailem do 5. 3. 2018 do 12:00 hodin.

 

Kontaktní osoba: Bočková Naděžda, oddělení technické správy města Poděbrady, Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady,

e-mail : bockova@mesto-podebrady.cz , informace na tel. č. 325 600 282.

 

Žádost bude obsahovat tyto údaje:

 • popis o jaký druh nebezpečného odpadu (např. azbestocementová krytina, atd.)
 • orientační počet nebo váhu (5 kusů, váha cca 15 kg)
 • z jakého objektu nebezpečný odpad pochází, tj. ulice, číslo popisné včetně popisu (např. odstranění plotu či střechy na kůlně)
 • žádost bude doložena fotodokumentací, odkud nebezpečný odpad pochází
 • azbest bude nově nakládán pouze na stanovišti "u fotbalového stadionu v ul. Na Hrázi" od 8:00 do 11:00 hodin
 • telefon případně e-mail na žadatele v případě potřeby doplnění žádosti

 

Žádost bude vyžadována z důvodů umožnění kontroly původu nebezpečného odpadu obsahujícího azbest a dále z důvodů, aby specializovaná firma byla kapacitně připravena na předpokládané množství nebezpečného odpadu. S vyplněním údajů do žádosti v případě potřeby při jejím podání pomůže žadateli příslušný referent.

Na základě žádostí bude vytvořen seznam, který bude předán oprávněné osobě, dle § 12 odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která zajišťuje mobilní svoz nebezpečných odpadů na území obce Poděbrady.


Mobilním svoz nebezpečných odpadů bude sloužit pouze pro fyzické osoby a pro území obce Poděbrady a příměstské části (Kluk, Přední Lhota, Polabec a Velké Zboží).

 

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby nakládají s nebezpečnými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

 

Odpady obsahující azbest mohou fyzické osoby odevzdat dne 17. 3. 2018 k likvidaci oprávněné firmě nově pouze na stanovišti „u fotbalového stadionu v ul. Na Hrázi“ ve výše uvedeném čase.


Mobilní svoz nebezpečných odpadů není pro fyzické osoby obce Poděbrady zpoplatněn.

 

TSMP s.r.o., 1.3.2018


Pronájem kancelářských prostor

 

Nabízíme k pronájmu 2 kancelářské prostory ve 2. patře administrativní budovy, popř. je možné použít na menší výrobní prostory. Sociální zabezpečení a kuchyňka na patře. Možnost připojení k internetu.

 

V případě zájmu či více informací kontaktujte mailem: brant@tsmp-podebrady.cz nebo na telefonním čísle 605 210 974.

TSMP s.r.o., 5.10.2017


 

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU – UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE

 

Žádáme obyvatele níže jmenovaných ulic v Poděbradech, aby ve dnech svozu směsného odpadu respektovali dopravní značení a především parkovali tak, aby byl umožněn průjezd vozidlům svážejícím odpad. Kritická místa budou častěji kontrolována Městskou policií Poděbrady. Řidiči, kteří nerespektují dopravní značení, mohou být pokutováni.

 • V Aleji + křižovatka s Kunštátskou
 • křižovatka Kunštátská x Jižní
 • křižovatka Budovcova x Severní
 • Na Dláždění
 • Labská
 • Dukelská
 • Sládkova
 • Puškinova
 • Kostnická
 • Husinecká
 • Úzká
 • Tichá
 • U Vlečky
 • jednosměrná část ulice Studentská + křižovatka s Dvořákovou
 • Dr. Horákové – souběžná silnice od Smetanovy k Alšově ulici
 • Smetanova
 • Karla Hampla u restaurace Na Horách
 • křižovatka Minidova x Táborského
 • Pionýrů mezi ulicemi Dr. Horákové a Na Chmelnici

Děkujeme!


TSMP s.r.o., 6.9.2017 

Upozorňujeme na změnu provozní doby placených služeb na sběrném dvoře


Vážení,


od 1. března 2017 se změní provozní doba poskytovaných placených služeb občanům a podnikatelům na sběrném dvoře provozovaném TSMP s.r.o. Tato změna je v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona o elektronické evidenci tržeb.Poskytované placené služby:

 • občané - prodej dotovaných odpadových nádob (dotuje Město Poděbrady),

 • podnikatelé - prodej odpadových nádob a přijímání placených odpadů.Provozní doba platná od 1.3. 2017:

pondělí - pátek: 7:00 - 11:00 a 12:30 -14:00Děkujeme za pochopení.


TSMP s.r.o., 5. 1. 2017
Zavedení plošného sběru bioodpadů v městě Poděbrady

 

Sběrné nádoby na bioodpad jsou řešené v rámci dotačního projektu, kdy předmětem projektu je zavedení plošného sběru bioodpadu odvozným způsobem. Občanům bude umožněno vytřiďovat bioodpad přímo v domácnostech. Bioodpad bude svážen na kompostárnu a tím dojde k významnému snížení biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládku.

Sběrné nádoby budou městu Poděbrady dodány do 30. 1. 2017.

 

Postup před vyzvednutím nádoby na sběr bioodpadu

Od 1. 2. 2017 si  mohou občané, kteří podali žádost o nádobu na svoz bioodpadu na MěÚ Poděbrady a uhradili poplatek za komunální odpad na rok 2017 (případně uhradili 1. pololetní splátku poplatku) v pokladně MěÚ Poděbrady vyzvednout evidenční známku na označení bionádoby.

 

Předání nádob

Občané si převezmou na MěÚ (radnice), v přízemí číslo dveří 21 u pí. Polnické Předávací protokol ve dvou vyhotoveních na bezplatné vypůjčení nádoby na bioodpad. Výdejní doba je: pondělí a středa 8:00 - 16:00 h., úterý a čtvrtek 8:00 - 12:00 h.

 

S podepsanými protokoly a evidenční známkou na bio si mohou občané vyzvednout nádobu v Technických službách města Poděbrad s.r.o. ve dnech pondělí až pátek od 7,00 do 17,00. Pracovník TSMP s.r.o. vyznačí na Předávací protokol evidenční číslo nádoby a provede záznam o výdeji nádoby. Jednu kopii si ponechají TSMP s.r.o. Každá bionádoba je označena evidenčním číslem pro identifikaci nádoby v případě krádeže. Dále je označena nesmyvatelným nápisem BIO a nálepkou s informacemi o třídění odpadu.

 

Svoz

Pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen v dubnu 2017 a bude probíhat 1x týdně až do listopadu 2017. Budou vyváženy pouze bionádoby označené evidenční známkou.

 

 

Informace o systému nakládání s bioodpadem v Poděbradech

 

MěÚ Poděbrady, odbor správy majetku, oddělení majetku

Telefon : 325 600 259 – p. Jana Dulová

E-mail : odpady-kanal@mesto-podebrady.cz

 

TSMP s.r.o., 28. 12. 2016

 


 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019