Ukončení svozu bioodpadu

 

Technické služby města Poděbrad s.r.o. oznamují, že svoz bioodpadu byl ukončen poslední týden v listopadu. Poslední svoz proběhl v jednotlivých lokalitách dle harmonogramu ve dnech 26. - 28. 11. 2018. Po ukončení svozu je nadále možno bioodpadu ukládat na sběrném dvoře.

 

Děkujeme občanům, kteří používají compostainery pro ukládání bioodpadu a třídi bioodpad.

 

Tříděním boodpadu přispíváte ke snížení nákladů na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a přispíváte ke zlepšení životního prostředí. K dnešnímu dni bylo zapůjčeno občanům Poděbrad 1 795 kusů compostainerů o objemu 240 litrů. Občané mohou nadále žádat na Městském úřadě o bezplatné zapůjčení nádob a tyto si pak vyzvednou v Technických službách města Poděbrad s.r.o.

 

TSMP s.r.o., 30. 11. 2018 

Zavedení plošného sběru bioodpadů v městě Poděbrady

 

Sběrné nádoby na bioodpad jsou řešené v rámci dotačního projektu, kdy předmětem projektu je zavedení plošného sběru bioodpadu odvozným způsobem. Občanům bude umožněno vytřiďovat bioodpad přímo v domácnostech. Bioodpad bude svážen na kompostárnu a tím dojde k významnému snížení biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládku.

Sběrné nádoby budou městu Poděbrady dodány do 30. 1. 2017.

 

Postup před vyzvednutím nádoby na sběr bioodpadu

Od 1. 2. 2017 si  mohou občané, kteří podali žádost o nádobu na svoz bioodpadu na MěÚ Poděbrady a uhradili poplatek za komunální odpad na rok 2017 (případně uhradili 1. pololetní splátku poplatku) v pokladně MěÚ Poděbrady vyzvednout evidenční známku na označení bionádoby.

 

Předání nádob

Občané si převezmou na MěÚ (radnice), v přízemí na Odboru správy majetku, Oddělení technické správy u paní Bočkové. Předávací protokol ve dvou vyhotoveních na bezplatné vypůjčení nádoby na bioodpad. Výdejní doba je: pondělí a středa 8:00 - 16:00 h., úterý a čtvrtek 8:00 - 12:00 h.

 

S podepsanými protokoly a evidenční známkou na bio si mohou občané vyzvednout nádobu v Technických službách města Poděbrad s.r.o. ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 17:00. Pracovník TSMP s.r.o. vyznačí na Předávací protokol evidenční číslo nádoby a provede záznam o výdeji nádoby. Jednu kopii si ponechají TSMP s.r.o. Každá bionádoba je označena evidenčním číslem pro identifikaci nádoby v případě krádeže. Dále je označena nesmyvatelným nápisem BIO a nálepkou s informacemi o třídění odpadu.

 

Svoz

Pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen v dubnu 2017 a bude probíhat 1x týdně až do listopadu 2017. Budou vyváženy pouze bionádoby označené evidenční známkou.

 

Žádosti o zapůjčení nádob

Stále platí možnost podat žádost o zapůjčení na nádob na bioodpad o velikosti nádoby 240 litrů . Formulář Žádosti je součástí tohoto informativního dopisu o odpadech.

 

Informace o systému nakládání s bioodpadem v Poděbradech

 

MěÚ Poděbrady, odbor správy majetku, oddělení technické správy

Telefon : 325 600 282 – paní Naděžda Bočková

E-mail : bockova@mesto-podebrady.cz

 

TSMP s.r.o., 28. 12. 2016

 

 


 

Informace k oddělenému sběru bioodpadů

 

v Poděbradech:

 

 

Zásady správného třídění bioodpadů

 

Co patří do nádob na bioodpad:

a) odpady z ovoce a zeleniny,

b) spadlé ovoce, skořápky ořechů a vajec, sedliny kávy a čaje (i s filtrem),

c) pokojové květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů, stuh apod.),

d) listí, plevele, posečená tráva, drny se zeminou, spadané ovoce,

e) seno a sláma, piliny, hobliny a kůra,

f)  zbytky rostlin, kořeny, natě, listy a plody ovoce a zeleniny atp.,

g) kousky větví, keřů a stromů nasekané, nastříhané či zpracované štěpkovačem,

h) popel ze dřeva.

 

Co nepatří do nádob na bioodpad:

a) nebezpečné odpady (zbytky barev, ředidel, olejů, pesticidů atd.),

b) uhynulá zvířata, pleny, obvazy,

c) popel z uhlí, veškeré stavební odpady,

d) zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti,

tekuté zbytky potravin (nápojů),

e) prospekty, noviny, pytlíky z vysavače, odpad z popelníků, odpad vzniklý při

zametání,

f)  plastové kelímky, sáčky a obaly, textilie, kůže, vlna, dřevo.

g) plechovky, hliníkové fólie, vícevrstvé nápojové kartony (krabice tetrapack),

h) objemné zelené odpady – větve z prořezávání stromů, pařezy apod.,

(tyto odpady patří do zvláštních nádob na separačních sběrných dvorech, před

kompostováním se musí ještě upravit drcením, nebo štěpkováním),

i)  biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

 

PROSÍME, NEVHAZUJTE DO COMPOSTAINERU ODPADY, KTERÉ TAM NEPATŘÍ !

ZNEHODNOTÍTE TAK OBSAH CELÉHO SVOZOVÉHO VOZIDLA A ZMAŘÍTE TÍM PRÁCI OSTATNÍCH !


DĚKUJEME


 

Náměty pro správné nakládání s bioodpadem a nádobami :

a) bioodpad dávejte do sběrné nádoby (dále jen Compostainer) pokud možno suchý,

b) do Compostaineru je nejlépe bioodpad ze všech nádob i sáčků vysypat. Pouze

speciální – kompostovatelné sáčky* lze vhodit do Compostaineru spolu s

bioodpadem, protože jsou vyrobeny z bramborového nebo kukuřičného škrobu

a lze je tedy kompostovat,

c) trávu nechte po sekání lehce proschnout, teprve poté jí dávejte do sběrné nádoby,

d) bioodpady v nádobě pokud možno nestlačujte, ale nechávejte je nakypřené,

e) nádobu na bioodpad umísťujte pokud možno do stínu.

 

* Speciální sáčky musí být označeny symbolem OK compost 

 

Děkujeme Vám, že se zapojíte do projektu odděleného sběru bioodpadu a pomůžete tak zachovat čistší životní prostředí nám, i našim dětem.


TSMP s.r.o., 28. 12. 2016

 


 

Informace k oddělenému sběru bioodpadů v Poděbradech:

 

Vzhledem k chystanému oddělenému sběru bioodpadů z domácností uvádíme doplňující informace ke třídění bioodpadů:

 

Město Poděbrady má v plánu, v případě poskytnutí dotace, od dubna roku 2017, zahájit oddělený sběr bioodpadů z jednotlivých domácností. Za tímto účelem poskytne žadatelům, kteří v tomto období požádají  o nádobu v počtu jeden kus k jednomu č.p. bezplatně, objem nádoby 240 litrů. Po tomto období budou nádoby již s finanční spoluúčastí .

 

Podmínky vstupu do projektu a postup získání nádoby na bioodpad:

 

  1. odevzdání vyplněné Žádosti o poskytnutí nádoby na bioodpad,

  2. uhrazení místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro příslušný rok,

  3. vyzvednutí BIO známky na svoz bioodpadů na pokladně MěÚ v Poděbradech,

  4. podepsání Předávacího protokolu nádoby na bioodpad,

  5. po předložení Předávacího protokolu nádoby na bioodpad vyznační pracovník TSMP evidenční číslo nádoby a provede záznam o výdeji nádoby - compostainer,

  6. jedna kopie Předávacího protokolu nádoby na bioodpad zůstane pracovníkovi TSMP.

 

Zde je odkaz ke stažení Žádosti o nádobu na biodpad:

 

V případě zájmu o nádobu na bioodpad Žádost vyplňte a odevzdejte nebo zašlete na MěÚ Poděbrady.

Žádost lze zaslat i elektronicky na e-mail: bockova@mesto-podebrady.cz

 

Po získání dotace městem Poděbrady budou zájemci, kteří podali žádost o poskytnutí nádoby na bioodpad vyzváni k podepsání Předávacího protokolu nádoby na bioodpad a k vyzvednutí známky BIO. Termín svozů bioodpadů bude upřesněn při podpisu smlouvy, zároveň budou podány informace o možnostech vyzvednutí nádoby v provozovně TSMP, Kozinova I/II, Poděbrady.

 

Případné odpovědi na  dotazy lze získat na MěÚ tel.č.: 325 600 282 a TSMP tel.č.: 325 630 040.

 

TSMP s.r.o., 28. 12. 2016

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2018