Ukončení svozu bioodpadu

 

Technické služby města Poděbrad s.r.o. oznamují, že svoz bioodpadu byl ukončen poslední týden v listopadu. Poslední svoz proběhl v jednotlivých lokalitách dle harmonogramu ve dnech 26. - 28. 11. 2018. Po ukončení svozu je nadále možno bioodpadu ukládat na sběrném dvoře.

 

Děkujeme občanům, kteří používají compostainery pro ukládání bioodpadu a třídi bioodpad.

 

Tříděním boodpadu přispíváte ke snížení nákladů na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a přispíváte ke zlepšení životního prostředí. K dnešnímu dni bylo zapůjčeno občanům Poděbrad 1 795 kusů compostainerů o objemu 240 litrů. Občané mohou nadále žádat na Městském úřadě o bezplatné zapůjčení nádob a tyto si pak vyzvednou v Technických službách města Poděbrad s.r.o.

 

TSMP s.r.o., 30. 11. 2018 

Zavedení plošného sběru bioodpadů v městě Poděbrady

 

Sběrné nádoby na bioodpad jsou řešené v rámci dotačního projektu, kdy předmětem projektu je zavedení plošného sběru bioodpadu odvozným způsobem. Občanům bude umožněno vytřiďovat bioodpad přímo v domácnostech. Bioodpad bude svážen na kompostárnu a tím dojde k významnému snížení biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládku.

 

Postup před vyzvednutím nádoby na sběr bioodpadu

Od 1. 2. 2017 si  mohou občané, kteří podali žádost o nádobu na svoz bioodpadu na MěÚ Poděbrady a uhradili poplatek za komunální odpad na rok 2017 (případně uhradili 1. pololetní splátku poplatku) v pokladně MěÚ Poděbrady vyzvednout evidenční známku na označení bionádoby.

 

Předání nádob

Občané si převezmou na MěÚ (radnice), v přízemí na Odboru správy majetku, Oddělení technické správy u paní Bočkové. Předávací protokol ve dvou vyhotoveních na bezplatné vypůjčení nádoby na bioodpad. Výdejní doba je: pondělí a středa 8:00 - 16:00 h., úterý a čtvrtek 8:00 - 12:00 h.

 

S podepsanými protokoly a evidenční známkou na bio si mohou občané vyzvednout nádobu v Technických službách města Poděbrad s.r.o. ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 17:00. Pracovník TSMP s.r.o. vyznačí na Předávací protokol evidenční číslo nádoby a provede záznam o výdeji nádoby. Jednu kopii si ponechají TSMP s.r.o. Každá bionádoba je označena evidenčním číslem pro identifikaci nádoby v případě krádeže. Dále je označena nesmyvatelným nápisem BIO a nálepkou s informacemi o třídění odpadu.

 

Svoz

Pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen 1.4. 2019 a bude probíhat 1x týdně až do 27.11. 2019. Budou vyváženy pouze bionádoby označené evidenční známkou.

 

Žádosti o zapůjčení nádob

Stále platí možnost podat žádost o zapůjčení na nádob na bioodpad o velikosti nádoby 240 litrů .

 

Informace o systému nakládání s bioodpadem v Poděbradech

 

MěÚ Poděbrady, odbor správy majetku, oddělení technické správy

Telefon : 325 600 282 – paní Naděžda Bočková

E-mail : bockova@mesto-podebrady.cz

 

TSMP s.r.o., 4. 1. 2019

 

 


 

Informace k oddělenému sběru bioodpadů

 

v Poděbradech:

 

 

Zásady správného třídění bioodpadů

 

Co patří do nádob na bioodpad:

a) odpady z ovoce a zeleniny,

b) spadlé ovoce, skořápky ořechů a vajec, sedliny kávy a čaje (i s filtrem),

c) pokojové květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů, stuh apod.),

d) listí, plevele, posečená tráva, drny se zeminou, spadané ovoce,

e) seno a sláma, piliny, hobliny a kůra,

f)  zbytky rostlin, kořeny, natě, listy a plody ovoce a zeleniny atp.,

g) kousky větví, keřů a stromů nasekané, nastříhané či zpracované štěpkovačem,

h) popel ze dřeva.

 

Co nepatří do nádob na bioodpad:

a) nebezpečné odpady (zbytky barev, ředidel, olejů, pesticidů atd.),

b) uhynulá zvířata, pleny, obvazy,

c) popel z uhlí, veškeré stavební odpady,

d) zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti,

tekuté zbytky potravin (nápojů),

e) prospekty, noviny, pytlíky z vysavače, odpad z popelníků, odpad vzniklý při

zametání,

f)  plastové kelímky, sáčky a obaly, textilie, kůže, vlna, dřevo.

g) plechovky, hliníkové fólie, vícevrstvé nápojové kartony (krabice tetrapack),

h) objemné zelené odpady – větve z prořezávání stromů, pařezy apod.,

(tyto odpady patří do zvláštních nádob na separačních sběrných dvorech, před

kompostováním se musí ještě upravit drcením, nebo štěpkováním),

i)  biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

 

PROSÍME, NEVHAZUJTE DO COMPOSTAINERU ODPADY, KTERÉ TAM NEPATŘÍ !

ZNEHODNOTÍTE TAK OBSAH CELÉHO SVOZOVÉHO VOZIDLA A ZMAŘÍTE TÍM PRÁCI OSTATNÍCH !


DĚKUJEME


 

Náměty pro správné nakládání s bioodpadem a nádobami :

a) bioodpad dávejte do sběrné nádoby (dále jen Compostainer) pokud možno suchý,

b) do Compostaineru je nejlépe bioodpad ze všech nádob i sáčků vysypat. Pouze

speciální – kompostovatelné sáčky* lze vhodit do Compostaineru spolu s

bioodpadem, protože jsou vyrobeny z bramborového nebo kukuřičného škrobu

a lze je tedy kompostovat,

c) trávu nechte po sekání lehce proschnout, teprve poté jí dávejte do sběrné nádoby,

d) bioodpady v nádobě pokud možno nestlačujte, ale nechávejte je nakypřené,

e) nádobu na bioodpad umísťujte pokud možno do stínu.

 

* Speciální sáčky musí být označeny symbolem OK compost 

 

Děkujeme Vám, že se zapojíte do projektu odděleného sběru bioodpadu a pomůžete tak zachovat čistší životní prostředí nám, i našim dětem.


TSMP s.r.o., 28. 12. 2016

 


 

Informace k oddělenému sběru bioodpadů v Poděbradech:

 

 

Podmínky vstupu do projektu a postup získání nádoby na bioodpad:

 

  1. odevzdání vyplněné Žádosti o poskytnutí nádoby na bioodpad,

  2. uhrazení místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro příslušný rok,

  3. vyzvednutí BIO známky na svoz bioodpadů na pokladně MěÚ v Poděbradech,

  4. podepsání Předávacího protokolu nádoby na bioodpad,

  5. po předložení Předávacího protokolu nádoby na bioodpad vyznační pracovník TSMP evidenční číslo nádoby a provede záznam o výdeji nádoby - compostainer,

  6. jedna kopie Předávacího protokolu nádoby na bioodpad zůstane pracovníkovi TSMP.

 

Město Poděbrady poskytne žadatelům, kteří požádají  o nádobu v počtu jeden kus k jednomu č.p. bezplatně, nádobu o objemu 240 litrů.

 

Zde je odkaz ke stažení Žádosti o nádobu na biodpad:

 

V případě zájmu o nádobu na bioodpad Žádost vyplňte a odevzdejte nebo zašlete na MěÚ Poděbrady.

Žádost lze zaslat i elektronicky na e-mail: bockova@mesto-podebrady.cz

 

 

Případné odpovědi na  dotazy lze získat na MěÚ tel.č.: 325 600 282 a TSMP tel.č.: 325 630 040.

 

TSMP s.r.o., 4. 1. 2019

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019