Informace pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání předávající odpad na sběrný dvůr Poděbrady

 

Vážení spoluobčané,

Město Poděbrady získalo dotaci na výstavbu nového sběrného dvora. Dotační podmínky Operačního programu životního prostředí financovaného z Fondu soudržnosti Evropské Unie stanoví, že využívání nového sběrného dvora bude pouze občany města Poděbrad. Po dobu pětileté udržitelnosti dotace mohou nový sběrný dvůr využívat pouze občané města Poděbrady.

 

Na nový sběrný dvůr nemohou předávat odpady právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání.


Výjimku tvoří pouze zpětný odběr elektro zařízení (např. pračky, myčky, sporáky, drobné elektro, ledničky a mrazáky, světelné zdroje včetně svítidel s obsahem rtuti, které musí být předané v kompletním stavu), které bude možno odevzdat na novém sběrném dvoře v souladu s podmínkami organizací zajišťujících zpětný odběr s výjimkou elektro zařízení průmyslového charakteru.

 


Technické služby města Poděbrad s.r.o. budou dále nabízet možnost objednání velkoobjemových kontejnerů, svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu.

 

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou předávat odpady např. v těchto okolních zařízeních:

  • Skládka, kompostárna a sběrný dvůr v Radimi – lze předávat tříděný odpad, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva), nebezpečný odpad, ostatní druhy odpadů např. směsný komunální odpad, objemný odpad, dřevo apod. Není zde povoleno předávat stavební suť.
  • Řízená skládka Benátky nad Jizerou - lze předávat tříděný odpad, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva), nebezpečný odpad včetně odpadu obsahujícího azbest, ostatní druhy odpadů např. směsný komunální odpad, objemný odpad, dřevo, suť apod.
  • Kompostárna Hořátev – lze předávat zeminu, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva).
  • Křečkov – po předchozí domluvě lze předávat pouze stavební suť.
  • Recyklační středisko Šumbor spol. s r.o. u Netřebic – lze předávat pouze stavební suť.
  • Autovrakoviště – autodíly, autovraky.
  • Lékárny - Léky a rtuťové teploměry

Děkujeme za pochopení a za dosavadní spolupráci.


TSMP s.r.o.Sběrný dvůr:

 

Areál Technických služeb města Poděbrad s.r.o.

Kozinova ulice 1/II.

 

Odpad můžou na sběrný dvůr předávat pouze občané města Poděbrad (fyzické osoby) dle platného Provozního řádu.

 

- Občané přihlášení v obci se prokážou předložením občanského průkazu.

- Občané, kteří nejsou přihlášení v obci, ale jsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti a hradí v Poděbradech poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se prokážou občanským průkazem a dokladem o zaplacení odpadů.

- Občané, kteří nejsou přihlášení v obci, ale mají zde bydliště se prokážou občanským průkazem a dokladem o      zaplacení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a nájemní smlouvu.

 

Provozní doba sběrného dvoru:

pondělí – pátek: 7:00 – 18:00 hodin

sobota: 8:00 – 12:00 hodin

 

Pozor! Sběrný dvůr v Kozinově ulici nebude otevřen ve dnech 1.1., 29.3., 1.4., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 28.9., 28.10., 24.12., 25.12., 26.12. 2024. Provozní doba 31.12.2024 bude omezena na sobotní provoz, tj. 8,00-12,00 hodin.

 

Sběrný dvůr slouží k odkládání těchto běžných druhů odpadů : papír a kartony (staré noviny, časopisy, obalový papír, krabice), bílé sklo, barevné sklo, plasty, kovy, dřevo biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, objemný odpad (starý nábytek, koberce…), textilní materiály, stavební stavební odpad do 1,5 tuny na osobu čtvrtletně (nevyčerpané množství nelze převádět do následujících měsíců), použité jedlé oleje a tuky.   Sběrný dvůr slouží k odkládání těchto druhů nebezpečných odpadů: barvy, motorové oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční a filtrační materiály, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, baterie.

 

Sběrný dvůr slouží v rámci své činnosti ke zpětnému odběru : použitých elektrozařízení pocházejících z domácností nebo z činností subjektů zapojených do kolektivních systémů zpětného odběru.

 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů se bude kontat 20.4. a 12.10. 2024.

Časový harmonogram jednotlivých dnů naleznete v aktualitách TSMP a na informačních vývěskách MěÚ a městským rozhlasem.

 

Svozy nádob na SKO (popelnic), nádob na tříděný komunální odpad (papír a plast 240l) a nádob na bio odpad (compostainerů 240 l) budou v roce 2023 prováděny dle harmonogramu i ve dnech státních svátků.

 

Odvážíme prostřednictvím multicar: např. starý nábytek, koberce, linolea, pneumatiky, vyřazené elektrozařízení (lednice, televize atd.)   Odebírané odpady v max. množstí odpovídající ložné ploše mulicar - cca 1 m3.

 

Pro větší množství odpadu je určena služba odvozu odpadů ve velkoobjemových kontejnerech.

 

Objednávky na telefonu:

kontejnery - Radek Špinar 734 579 359

multicar objem cca 1m3 - Libor Beneš 604 835 224

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

 

Týká se POUZE elektrospotřebičů, které jsou kompletní, nebyly demontovány ani nijak do nich nebyl prováděn žádný zásah - v opačném případě jsou považovány za ELEKTROODPADY

 

SUBJEKTY

 

Občané ČR: zdarma

 

Obce: na základě dohody upŕesnění termínu a množství zdarma

 

Právnická nebo fyzická osoba, podnikatelské subjekty vlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL zdarma

 

Právnická nebo fyzická osoba Podnikatelské subjekty NEvlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL, jejichž předmětem podnikání NENÍ prodej, oprava nebo montáž elektrozařízení zdarma

 

Právnická nebo fyzická osoba Podnikatelské subjekty NEvlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL, jejichž předmětem podnikání JE prodej, oprava nebo montáž elektrozařízení odběr pouze po získání kartiček společností ELEKTROWIN a ASEKOL

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019