Informace pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání předávající odpad na sběrný dvůr Poděbrady

 

Vážení spoluobčané,

Město Poděbrady získalo dotaci na výstavbu nového sběrného dvora. Dotační podmínky Operačního programu životního prostředí financovaného z Fondu soudržnosti Evropské Unie stanoví, že využívání nového sběrného dvora bude pouze občany města Poděbrad. Po dobu pětileté udržitelnosti dotace mohou nový sběrný dvůr využívat pouze občané města Poděbrady. Nově zprovozněný sběrný dvůr pro občany města Poděbrad bude otevřen od března 2019.

 

Na nový sběrný dvůr nemohou předávat odpady právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání.


Výjimku tvoří pouze zpětný odběr elektro zařízení (např. pračky, myčky, sporáky, drobné elektro, ledničky a mrazáky, světelné zdroje včetně svítidel s obsahem rtuti, které musí být předané v kompletním stavu), které bude možno odevzdat na novém sběrném dvoře v souladu s podmínkami organizací zajišťujících zpětný odběr s výjimkou elektro zařízení průmyslového charakteru.

Provoz stávajícího sběrného dvora v areálu Technických služeb města Poděbrad s.r.o. bude ukončen 28.2. 2019.


Technické služby města Poděbrad s.r.o. budou dále nabízet možnost objednání velkoobjemových kontejnerů, svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu.

 

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou předávat odpady např. v těchto okolních zařízeních:

  • Skládka, kompostárna a sběrný dvůr v Radimi – lze předávat tříděný odpad, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva), nebezpečný odpad, ostatní druhy odpadů např. směsný komunální odpad, objemný odpad, dřevo apod. Není zde povoleno předávat stavební suť.
  • Řízená skládka Benátky nad Jizerou - lze předávat tříděný odpad, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva), nebezpečný odpad včetně odpadu obsahujícího azbest, ostatní druhy odpadů např. směsný komunální odpad, objemný odpad, dřevo, suť apod.
  • Kompostárna Hořátev – lze předávat zeminu, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva).
  • Křečkov – po předchozí domluvě lze předávat pouze stavební suť.
  • Recyklační středisko Šumbor spol. s r.o. u Netřebic – lze předávat pouze stavební suť.
  • Autovrakoviště – autodíly, autovraky.
  • Lékárny - Léky a rtuťové teploměry

Děkujeme za pochopení a za dosavadní spolupráci.


TSMP s.r.o., 21.12. 2018Omezení provozu sběrného dvora

 

Vážení občané,

 

od dubna 2018 začala výstavba nového sběrného dvora v areálu Technických služeb města Poděbrad s.r.o. Město Poděbrady získalo na tuto akci dotaci z operačního programu životního prostředí ve výši 85 % z  investované částky. Výstavba je plánována do konce roku 2018 a po následném vybavení technickým zařízením a předáním provozovateli se otevření nového sběrného dvora plánuje začátkem příštího roku.

 

Vzhledem k výše zmíněné výstavbě jsme museli upravit provoz stávajícího sběrného dvora. Prosíme tímto návštěvníky sběrného dvora o  pochopení a shovívavost při odevzdávání odpadů a za případné problémy se předem omlouváme.

 

TSMP s.r.o., 11. 7. 2018


Upozorňujeme na změnu provozní doby placených služeb na sběrném dvoře

 

Vážení,


od 1. března 2017 se změnila provozní doba poskytovaných placených služeb občanům a podnikatelům na sběrném dvoře provozovaném TSMP s.r.o. Tato změna je v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona o elektronické evidenci tržeb.

 

 

Poskytované placené služby:

  • občané - prodej dotovaných odpadových nádob (dotuje Město Poděbrady),

  • podnikatelé - prodej odpadových nádob a přijímání placených odpadů.

 

 

Provozní doba platná od 1.3. 2017:

pondělí - pátek: 7:00 - 11:00 a 12:30 -14:00

 

 

Děkujeme za pochopení.

 

TSMP s.r.o., 5. 1. 2017
Areál Technických služeb města Poděbrad s.r.o.

Kozinova ulice 1/II.

 

 

 

 


Zobrazit místo TSMP Poděbrady na větší mapě

Provozní doba sběrného dvoru:

pondělí – pátek: 7:00 – 18:00 hodin

sobota: 8:00 – 12:00 hodin

 

Pozor! Sběrný dvůr v Kozinově ulici nebude otevřen  dne 1.1., 19.4., 22.4., 1.5., 8.5., 5.7., 28.10., 17.11., 24.12., 25.12. a 26.12. 2019. Provozní doba 31.12. 2019 bude omezena na sobotní provoz, tj. 8,00-12,00 hodin.

 

Sběrný dvůr je určen k předávání níže uvedených druhů odpadů v souladu s platnými směrnicemi o provozu sběrného dvora a podle pokynů obsluhy: I) pro občany, kteří zde po předložení kopie dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad odkládají odpad ve stanoveném množství zdarma. II) pro podnikatele a firmy za podmínek stanovených městem nebo provozovatelem sběrného dvora.

 

Sběrný dvůr slouží k odkládání těchto běžných druhů odpadů : papír a kartony (staré noviny, časopisy, obalový papír, krabice), bílé sklo, barevné sklo, plasty, kovy, dřevo biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, objemný odpad (starý nábytek, koberce…), textilní materiály, stavební suť do objemu 1 m3/občan/měsíc, použité jedlé oleje a tuky.   Sběrný dvůr slouží k odkládání těchto druhů nebezpečných odpadů: barvy, motorové oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční a filtrační materiály, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, baterie.

 

Sběrný dvůr slouží v rámci své činnosti ke zpětnému odběru : použitých elektrozařízení pocházejících z domácností nebo z činností subjektů zapojených do kolektivních systémů zpětného odběru.

 

Mobilní odvoz nebezpečných odpadů: v roce 2018 bude mobilní svoz nebezpečných odpadů proveden 17.března a 15.září 2018 (časový harmonogram jednotlivých dnů naleznete v aktualitách TSMP a na informačních vývěskách MěÚ a městským rozhlasem).

 

Svozy nádob na SKO (popelnic) a nádob na bio odpad (compostainerů 240 l) budou v roce 2018 prováděny dle harmonogramu i ve dnech státních svátků.

 

Odvážíme prostřednictvím multicar: např. starý nábytek, koberce, linolea, pneumatiky, vyřazené elektrozařízení (lednice, televize atd.)   Odebírané odpady v max. množstí odpovídající ložné ploše mulicar - cca 1 m3.

 

Pro větší množství odpadu je určena služba odvozu odpadů ve velkoobjemových kontejnerech.

 

Objednávky na telefonu:

kontejnery - Radek Špinar 734 579 359

multicar objem cca 1m3 - Libor Beneš 604 835 224

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

 

Týká se POUZE elektrospotřebičů, které jsou kompletní, nebyly demontovány ani nijak do nich nebyl prováděn žádný zásah - v opačném případě jsou považovány za ELEKTROODPADY

 

SUBJEKTY

 

Občané ČR: zdarma

 

Obce: na základě dohody upŕesnění termínu a množství zdarma

 

Právnická nebo fyzická osoba, podnikatelské subjekty vlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL zdarma

 

Právnická nebo fyzická osoba Podnikatelské subjekty NEvlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL, jejichž předmětem podnikání NENÍ prodej, oprava nebo montáž elektrozařízení zdarma

 

Právnická nebo fyzická osoba Podnikatelské subjekty NEvlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL, jejichž předmětem podnikání JE prodej, oprava nebo montáž elektrozařízení odběr pouze po získání kartiček společností ELEKTROWIN a ASEKOL

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019