XXXXLogo SKS 25 let

 

XXXXXXJsme členy

Sdružení komunálních

XXXXXXslužeb

Vážení občané,


18. - 20. března 2019 proběhne mimořádný svoz bioodpadu z nádob o objemu 240 l (compostainerů) dle harmonogramu svozu.


Dále pravidelný svoz bioodpadu 1x týdně začne od 1. dubna 2019 a bude probíhat do konce listopadu.


TSMP s.r.o. 6.3. 2019


Technické služby města Poděbrad s.r.o.

oznamují

občanům Poděbrad a přilehlých čtvrtí, že

dne 16. března 2019 proběhne


MOBILNÍ SVOZ


NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 

Na níže uvedených stanovištích bude pro občany Poděbrad

 

v sobotu 16.3. 2019

organizován sběr  nebezpečného odpadu, například:

 

zbytky barev, motorové oleje a filtry, rozpouštědla, fridex, kyseliny, obaly od barev a spotřební chemie, části elektrospotřebičů a elektroodpad a jiné nebezpečné odpady z domácností.


Časový harmonogram:


Trasa I.

Přední Lhota, u kapličky

0815 – 0830hod

Polabec, stanoviště VOK v  zatáčce

0840 – 0855hod

Kluk, stanoviště před bývalou hospodou,

0905 - 0920 hod

Mánesova-Husova, „U kaštanu“

0930 – 0945hod

U ČSAP s.r.o., roh ulic Chládkova a Boučkova

0955 – 1010hod

V. Zboží - „U hasičské zbrojnice“

 

Trasa II.

1020 – 1035hod

OVOCKO, ul. Ovocná

0815 - 0830 hod

Křižovatka Hraniční-Budovcova

0840 - 0855 hod

OVOZEL, ul. Za Nádražím

0905 - 0920 hod

U fotbalového stadionu “Na hrázi”

0930 – 0945 hod

Družstevní, vedle pneuservisu

0955 – 1010 hod

 

 

Doplňující informace k mobilnímu svozu nebezpečných odpadů dne 16. 3. 2019.

Součástí bude i svoz odpadů obsahujících azbest.

 

 

Fyzická osoba na území města Poděbrady, která požaduje zajištění likvidace odpadů obsahujících azbest podá písemnou žádost, případně žádost e-mailem do 28. 2. 2018 do 12:00 hodin.

 

Kontaktní osoba: Bočková Naděžda, oddělení technické správy města Poděbrady, Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady,

e-mail : bockova@mesto-podebrady.cz, informace na tel. č. 325 600 282.

 

Žádost bude obsahovat tyto údaje:

 • popis o jaký druh nebezpečného odpadu (např. azbestocementová krytina, atd.)
 • orientační počet nebo váhu (5 kusů, váha cca 15 kg).
 • z jakého objektu nebezpečný odpad pochází, tj. ulice, číslo popisné včetně popisu (např. odstranění plotu či střechy na kůlně)
 • žádost bude doložena fotodokumentací, odkud nebezpečný odpad pochází
 • azbest bude nově nakládán pouze na stanovišti „u fotbalového stadionu v ul. Na hrázi“ od 8,00 – 11,00 hodin
 • telefon případně e-mail na žadatele v případě potřeby doplnění žádosti

 

Žádost bude vyžadována z důvodů umožnění kontroly původu nebezpečného odpadu obsahujícího azbest a dále z důvodů, aby specializovaná firma byla kapacitně připravena na předpokládané množství nebezpečného odpadu. S vyplněním údajů do žádosti v případě potřeby při jejím podání pomůže žadateli příslušný referent.

Na základě žádostí bude vytvořen seznam, který bude předán oprávněné osobě, dle § 12 odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která zajišťuje mobilní svoz nebezpečných odpadů na území obce Poděbrady.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů bude sloužit pouze pro fyzické osoby a pro území obce Poděbrady a příměstské části (Kluk, Přední Lhota, Polabec a Velké Zboží).

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby nakládají s nebezpečnými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

 

Nebezpečné odpady obsahující azbest mohou fyzické osoby odevzdat k likvidaci oprávněné firmě dne 16. 3. 2019 a v druhé polovině roku 14.9. 2019, pouze na stanovišti „u fotbalového stadionu v ul. Na hrázi“ ve výše uvedeném čase. Mobilní svoz nebezpečných odpadů není pro fyzické osoby obce Poděbrady zpoplatněn.

 

TSMP s.r.o. 25.2. 2019

Snížení přistavovaných velkoobjemových kontejnerů ve městě Poděbrady

 

Rada města Poděbrady rozhodla na jednání konané dne 17. 12. 2018 a usnesením č. 1077/2018 o snížení přistavování velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK). Od 1. ledna 2019 dojde ke snížení umisťování VOK na větve, objemný odpad a VOK na biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, dále jen BRO) nebudou dále přistavovány.

 

Bude zachováno 11 stanovišť, ale sníží se frekvence přistavování dle tohoto harmonogramu:

 

STANOVIŠTĚ PRO VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK)

 

PONDĚLÍ:

 • Poděbrady - Družstevní ulice, vedle pneuservisu

 • Poděbrady - na křižovatce ulic Chládkova a Boučkova

 • Velké Zboží - Nymburská ulice, před hasičskou zbrojnicí

 

ÚTERÝ:

 • Poděbrady - ulice Na Hrázi, „Na Jiskře“

 • Žižkov - na křižovatce ulic Budovcova a Hraniční

 

STŘEDA:

 • Poděbrady - Mánesova ulice „U Kaštanu“

 • Žižkov - Ovocná ulice

 • Poděbrady - Za Nádražím „Ovozel“

 

PÁTEK:

 • Kluk - na křižovatce ulic Kolínská a Krajní

 • Přední Lhota - Průběžná ulice, vedle kapličky

 • Polabec - na křižovatce ulic Jabloňová a Luční

 

 

Termíny přistavování VOK:

 

Obdobíxxxx xxProvozní dobaxx xxObjemný odpadxx xxxxxVětvexxxxx
leden 11:00 - 16:00 7. 1. - 11. 1. 7. 1. - 11. 1.
únor 11:00 - 16:00 - -
březen 10:30 - 17:00 18. 3. - 22. 3. 18. 3. - 22. 3.
duben 10:30 - 18:30 8. 4. - 12. 4. 8. 4. - 12. 4.
květen 10:30 - 18:30 13. 5. - 17. 5. 13. 5. - 17. 5.
červen 10:30 - 18:30 - -
červenec 10:30 - 18:30 - -
srpen 10:30 - 18:30 12. 8. - 16. 8. -
září 10:30 - 18:30 16. 9. - 20. 9. 16. 9. - 20. 9.
říjen 10:30 - 17:00

7. 10. - 11. 10.

21. 10. - 25. 10.

7. 10. - 11. 10.

21. 10. - 25. 10.

listopad 11:00 - 16:00 25. 11. - 29. 11. 25. 11. - 29. 11.
prosinec 11:00 - 16:00 - -

 

Na BRKO ze zahrady a domácnosti mohou občané využívat sběrné nádoby o objemu 240 l, které si občané mohou ZADARMO zapůjčit na provozovně Technických služeb města Poděbrad s.r.o., Kozinova 1, Poděbrady. Výdejní doba: po-pá od 7:00h. – 17:00h.

 

Postup před vyzvednutím nádoby na sběr bioodpadu:

 

ŽÁDOST o zapůjčení nádob.

Formulář „ŽÁDOST O NÁDOBU NA BIODPAD VELIKOST NÁDOBY 240 LITRŮ“ si můžete vyzvednout osobně na MěÚ, odboru správy majetku, oddělení majetku p. Bočkové anebo je ke           stažení na stránkách www.mesto-podebrady.cz a www.tsmp.cz.

Vyplněný formulář „ŽÁDOST O NÁDOBU NA BIODPAD VELIKOST NÁDOBY 240 LITRŮ“ odevzdáte na MěÚ, odboru správy majetku, oddělení majetku p. Bočkové.

Na základě vyplněné žádosti si občané převezmou na MěÚ, odboru správy majetku, oddělení majetku u p. Bočkové Předávací protokol ve dvou vyhotoveních na bezplatné vypůjčení nádoby na bioodpad.

 

TSMP s.r.o., 21. 1. 2019Ukončení svozu bioodpadu

 

Technické služby města Poděbrad s.r.o. oznamují, že svoz bioodpadu byl ukončen poslední týden v listopadu. Poslední svoz proběhl v jednotlivých lokalitách dle harmonogramu ve dnech 26. - 28. 11. 2018. Po ukončení svozu je nadále možno bioodpadu ukládat na sběrném dvoře.

 

Děkujeme občanům, kteří používají compostainery pro ukládání bioodpadu a třídi bioodpad.

 

Tříděním boodpadu přispíváte ke snížení nákladů na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a přispíváte ke zlepšení životního prostředí. K dnešnímu dni bylo zapůjčeno občanům Poděbrad 1 795 kusů compostainerů o objemu 240 litrů. Občané mohou nadále žádat na Městském úřadě o bezplatné zapůjčení nádob a tyto si pak vyzvednou v Technických službách města Poděbrad s.r.o.

 

TSMP s.r.o., 30. 11. 2018Technické služby města Poděbrad s.r.o. oznamují občanům Poděbrad a 

přilehlých čtvrtí, že dne 15. září 2018 proběhne


MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 

 

Na níže uvedených stanovištích bude pro občany Poděbrad

v sobotu 15.9. 2018

organizován sběr  nebezpečného odpadu, například:

zbytky barev, motorové oleje a filtry, rozpouštědla, fridex, kyseliny, obaly od barev a spotřební chemie, části elektrospotřebičů a elektroodpad a jiné nebezpečné odpady z domácností.

 


Časový harmonogram:

Trasa I.

Přední Lhota, u kapličky

0815 – 0830hod

Polabec, stanoviště VOK v  zatáčce

0840 – 0855hod

Kluk, stanoviště před bývalou hospodou,

0905 - 0920 hod

Mánesova-Husova, „U kaštanu“

0930 – 0945hod

U ČSAP s.r.o., roh ulic Chládkova a Boučkova

0955 – 1010hod

V. Zboží - „U hasičské zbrojnice“

Trasa II.

1020 – 1035hod

 

OVOCKO, ul. Ovocná

0815 - 0830 hod

Křižovatka Hraniční-Budovcova

0840 - 0855 hod

OVOZEL, ul. Za Nádražím

0905 - 0920 hod

U fotbalového stadionu “Na hrázi”

0930 – 0945 hod

Družstevní, vedle pneuservisu

0955 – 1010 hod

 


Doplňující informace k mobilnímu svozu nebezpečných odpadů dne 15.9. 2018.

Součástí bude i svoz odpadů obsahujících azbest.

 

 

Fyzická osoba na území města Poděbrady, která požaduje zajištění likvidace odpadů obsahujících azbest podá písemnou žádost, případně žádost e-mailem do 11.9. 2018 do 12:00 hodin.

 

Kontaktní osoba: Bočková Naděžda, oddělení technické správy města Poděbrady, Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady,

e-mail : bockova@mesto-podebrady.cz, informace na tel. č. 325 600 282.

 

Žádost bude obsahovat tyto údaje:

 • popis o jaký druh nebezpečného odpadu (např. azbestocementová krytina, atd.)
 • orientační počet nebo váhu (5 kusů, váha cca 15 kg).
 • z jakého objektu nebezpečný odpad pochází, tj. ulice, číslo popisné včetně popisu (např. odstranění plotu či střechy na kůlně)
 • žádost bude doložena fotodokumentací, odkud nebezpečný odpad pochází
 • azbest bude nově nakládán pouze na stanovišti „u fotbalového stadionu v ul. Na hrázi“ od 8,00 – 11,00 hodin
 • telefon případně e-mail na žadatele v případě potřeby doplnění žádosti

 

Žádost bude vyžadována z důvodů umožnění kontroly původu nebezpečného odpadu obsahujícího azbest a dále z důvodů, aby specializovaná firma byla kapacitně připravena na předpokládané množství nebezpečného odpadu. S vyplněním údajů do žádosti v případě potřeby při jejím podání pomůže žadateli příslušný referent.

Na základě žádostí bude vytvořen seznam, který bude předán oprávněné osobě, dle § 12 odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která zajišťuje mobilní svoz nebezpečných odpadů na území obce Poděbrady.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů bude sloužit pouze pro fyzické osoby a pro území obce Poděbrady a příměstské části (Kluk, Přední Lhota, Polabec a Velké Zboží).

 

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby nakládají s nebezpečnými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Odpady obsahující azbest mohou fyzické osoby odevzdat dne 15. 9. 2018 k likvidaci oprávněné firmě nově pouze na stanovišti „u fotbalového stadionu v ul. Na hrázi“ ve výše uvedeném čase.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů není pro fyzické osoby obce Poděbrady zpoplatněn.

 

TSMP s.r.o., 27.8. 2018


Omezení provozu sběrného dvora

 

Vážení občané,

 

od dubna 2018 začala výstavba nového sběrného dvora v areálu Technických služeb města Poděbrad s.r.o. Město Poděbrady získalo na tuto akci dotaci z operačního programu životního prostředí ve výši 85 % z investované částky. Výstavba je plánována do konce roku 2018 a po následném vybavení technickým zařízením a předáním provozovateli se otevření nového sběrného dvora plánuje začátkem příštího roku.

 

Vzhledem k výše zmíněné výstavbě jsme museli upravit provoz stávajícího sběrného dvora. Prosíme tímto návštěvníky sběrného dvora o pochopení a shovívavost při odevzdávání odpadů a za případné problémy se předem omlouváme.

 

TSMP s.r.o., 11. 7. 2018Technické služby města Poděbrad s.r.o.


oznamují občanům Poděbrad a přilehlých čtvrtí, že


dne 17. března 2018 proběhne

 

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 

Na níže uvedených stanovištích bude pro občany Poděbrad v sobotu 17. března 2018 organizován sběr nebezpečného odpadu, například:


zbytky barev, motorové oleje a filtry, rozpouštědla, fridex, kyseliny, obaly od barev a spotřební chemie, části elektrospotřebičů a elektroodpad a jiné nebezpečné odpady z domácností.


Časový harmonogram:


Trasa I.

 

Přední Lhota, ul. Průběžná – vedle kapličky

0815 – 0830hod

Polabec, stanoviště VOK v zatáčce

0840 – 0855hod

Kluk, stanoviště před bývalou hospodou

0905 - 0920 hod

Mánesova-Husova, „U kaštanu“

0930 – 0945hod

U ČSAP s.r.o., roh ulic Chládkova a Boučkova

0955 – 1010hod

V. Zboží - „U hasičské zbrojnice“

Trasa II.

1020 – 1035hod

OVOCKO, ul. Ovocná

0815 - 0830 hod

Křižovatka Hraniční-Budovcova

0840 - 0855 hod

OVOZEL, ul. Za Nádražím

0905 - 0920 hod

U fotbalového stadionu “Na hrázi”

0930 – 0945 hod

Družstevní, vedle pneuservisu

0955 – 1010 hod

 

Doplňující informace k mobilnímu svozu nebezpečných odpadů dne 17. 3. 2018.

 

Součástí bude i svoz odpadů obsahujících azbest.


Fyzická osoba na území města Poděbrady, která požaduje zajištění likvidace odpadů obsahujících azbest podá písemnou žádost, případně žádost e-mailem do 5. 3. 2018 do 12:00 hodin.

 

Kontaktní osoba: Bočková Naděžda, oddělení technické správy města Poděbrady, Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady,

e-mail : bockova@mesto-podebrady.cz , informace na tel. č. 325 600 282.

 

Žádost bude obsahovat tyto údaje:

 • popis o jaký druh nebezpečného odpadu (např. azbestocementová krytina, atd.)
 • orientační počet nebo váhu (5 kusů, váha cca 15 kg)
 • z jakého objektu nebezpečný odpad pochází, tj. ulice, číslo popisné včetně popisu (např. odstranění plotu či střechy na kůlně)
 • žádost bude doložena fotodokumentací, odkud nebezpečný odpad pochází
 • azbest bude nově nakládán pouze na stanovišti "u fotbalového stadionu v ul. Na Hrázi" od 8:00 do 11:00 hodin
 • telefon případně e-mail na žadatele v případě potřeby doplnění žádosti

 

Žádost bude vyžadována z důvodů umožnění kontroly původu nebezpečného odpadu obsahujícího azbest a dále z důvodů, aby specializovaná firma byla kapacitně připravena na předpokládané množství nebezpečného odpadu. S vyplněním údajů do žádosti v případě potřeby při jejím podání pomůže žadateli příslušný referent.

Na základě žádostí bude vytvořen seznam, který bude předán oprávněné osobě, dle § 12 odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která zajišťuje mobilní svoz nebezpečných odpadů na území obce Poděbrady.


Mobilním svoz nebezpečných odpadů bude sloužit pouze pro fyzické osoby a pro území obce Poděbrady a příměstské části (Kluk, Přední Lhota, Polabec a Velké Zboží).

 

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby nakládají s nebezpečnými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

 

Odpady obsahující azbest mohou fyzické osoby odevzdat dne 17. 3. 2018 k likvidaci oprávněné firmě nově pouze na stanovišti „u fotbalového stadionu v ul. Na Hrázi“ ve výše uvedeném čase.


Mobilní svoz nebezpečných odpadů není pro fyzické osoby obce Poděbrady zpoplatněn.

 

TSMP s.r.o., 1.3.2018SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU – UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE

 

Žádáme obyvatele níže jmenovaných ulic v Poděbradech, aby ve dnech svozu směsného odpadu respektovali dopravní značení a především parkovali tak, aby byl umožněn průjezd vozidlům svážejícím odpad. Kritická místa budou častěji kontrolována Městskou policií Poděbrady. Řidiči, kteří nerespektují dopravní značení, mohou být pokutováni.

 • V Aleji + křižovatka s Kunštátskou
 • křižovatka Kunštátská x Jižní
 • křižovatka Budovcova x Severní
 • Na Dláždění
 • Labská
 • Dukelská
 • Sládkova
 • Puškinova
 • Kostnická
 • Husinecká
 • Úzká
 • Tichá
 • U Vlečky
 • jednosměrná část ulice Studentská + křižovatka s Dvořákovou
 • Dr. Horákové – souběžná silnice od Smetanovy k Alšově ulici
 • Smetanova
 • Karla Hampla u restaurace Na Horách
 • křižovatka Minidova x Táborského
 • Pionýrů mezi ulicemi Dr. Horákové a Na Chmelnici

Děkujeme!


TSMP s.r.o., 6.9.2017 

Upozorňujeme na změnu provozní doby placených služeb na sběrném dvoře


Vážení,


od 1. března 2017 se změní provozní doba poskytovaných placených služeb občanům a podnikatelům na sběrném dvoře provozovaném TSMP s.r.o. Tato změna je v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona o elektronické evidenci tržeb.Poskytované placené služby:

 • občané - prodej dotovaných odpadových nádob (dotuje Město Poděbrady),

 • podnikatelé - prodej odpadových nádob a přijímání placených odpadů.Provozní doba platná od 1.3. 2017:

pondělí - pátek: 7:00 - 11:00 a 12:30 -14:00Děkujeme za pochopení.


TSMP s.r.o., 5. 1. 2017 

Informace k oddělenému sběru bioodpadů

 

v Poděbradech:

 

Zákon o odpadech stanovil obcím a městům novou povinnost od roku 2015 zajistit pro své občany možnost odděleně sbírat bioodpad.

 

K tradičně a dlouhodobě odděleně sbíraným využitelným odpadům, jako je papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a kovy tedy přibyla další složka, kterou nebude možné dále ukládat na skládky odpadů a bude nutné ji dále materiálově využívat.

 

V návaznosti na tuto povinnost, stanovil také zákon o odpadech k roku 2024, úplný zákaz skládkování odpadů. Odpady budou muset být přednostně materiálově, případně energeticky využívány.

 

Město Poděbrady v roce 2015 požádalo o dotaci na nákup sběrných nádob na bioodpad. Dotace byla v květnu 2016 ze strany Státního fondu životního prostředí ČR přiznána.

 

Vzhledem ke lhůtám stanoveným zákonem o veřejných zakázkách a složitému procesu schvalování veřejné zakázky ze strany poskytovatele dotace předpokládá město, že sběrné nádoby na bioodpad budou mít občané k dispozici od 1. února 2017.

 

Do nádob na bioodpad budete moci odkládat zejména: odpady z ovoce a zeleniny, spadlé ovoce, skořápky ořechů a vajec, sedliny kávy a čaje (i s filtrem), pokojové květiny, řezané květiny, listí, plevele, posečená tráva, drny se zeminou, seno a slámu, piliny, hobliny a kůru, zbytky rostlin, kořeny, natě, kousky větví, keřů a stromů nasekané, nastříhané či zpracované štěpkovačem, atp.

 

Jedná se o odpad, který dnes běžně končí v lepším případě v nádobách na „zbytkový“ směsný komunální odpad. V horším na nepovolených „černých“ skládkách, které musí následně město ze svého rozpočtu (tedy z našich společných peněz) odstraňovat.

 

Svoz bioodpadů bude zajišťován městem ve vegetačním období od dubna do listopadu 1x týdně.

 

Po zahájení celoplošného sběru bioodpadů z jednotlivých domácností bude na území města omezeno přistavování velkoobjemových kontejnerů na ukládání bioodpadů  - tráva a listí. Zachováno bude přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a větve.

 

Varianta I :  1x měsíčně velkoobjemové kontejnery – tráva a listí

Varianta II : 1x čtvrtletně velkoobjemové kontejnery – tráva a listí

 

Nadále mají občané možnost bezplatně využívat sběrný dvůr v areálu TSMP.

 

Po zahájení celoplošného sběru bioodpadů z jednotlivých domácností bude na území města omezeno přistavování velkoobjemových kontejnerů na ukládání bioodpadů – tráva a listí. Zachováno bude přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a větve.

 

Odděleně sebraný bioodpad bude odvážen na kompostárnu k dalšímu materiálovému využití (k výrobě kompostu).

 

Upozorňujeme občany, že sběrné nádoby na směsný komunální odpad nejsou určeny pro odkládání bioodpadu.

 

V současné době může každý vlastník nemovitosti (i rekreačního objektu) na území města Poděbrady požádat o sběrnou nádobu na bioodpad. Kdo již žádost podal, znovu nemusí. K dnešnímu dni eviduje odbor správy majetku celkem 1.005 žádostí o nádobu na bioodpad. Byla oslovena i bytová družstva, která spravují bytové domy v Poděbradech, jejich žádosti jsou zahrnuty do celkového počtu žádostí o nádoby na bioodpad.

 

O zahájení celoplošného odděleného sběru bioodpadu Vás budeme včas informovat.

 

Občané, kteří si podali a podají žádost o nádobu na bioodpad, budou včas informováni o dalším postupu.

 

Případné odpovědi na  dotazy lze získat na MěÚ tel.č.: 325 600 259 a TSMP tel.č.: 325 630 040.

 

Vaše speciální nádoba na bioodpad (compostainer) bude vyprazdňována pravidelně jedenkrát týdně dle platného harmonogramu svozu (termín svozu bude upřesněn dodatečně).

 

Zásady správného třídění bioodpadů

 

Co patří do nádob na bioodpad:

a) odpady z ovoce a zeleniny,

b) spadlé ovoce, skořápky ořechů a vajec, sedliny kávy a čaje (i s filtrem),

c) pokojové květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů, stuh apod.),

d) listí, plevele, posečená tráva, drny se zeminou, spadané ovoce,

e) seno a sláma, piliny, hobliny a kůra,

f)  zbytky rostlin, kořeny, natě, listy a plody ovoce a zeleniny atp.,

g) kousky větví, keřů a stromů nasekané, nastříhané či zpracované štěpkovačem,

h) popel ze dřeva.

 

Co nepatří do nádob na bioodpad:

a) nebezpečné odpady (zbytky barev, ředidel, olejů, pesticidů atd.),

b) uhynulá zvířata, pleny, obvazy,

c) popel z uhlí, veškeré stavební odpady,

d) zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti,

tekuté zbytky potravin (nápojů),

e) prospekty, noviny, pytlíky z vysavače, odpad z popelníků, odpad vzniklý při

zametání,

f)  plastové kelímky, sáčky a obaly, textilie, kůže, vlna, dřevo.

g) plechovky, hliníkové fólie, vícevrstvé nápojové kartony (krabice tetrapack),

h) objemné zelené odpady – větve z prořezávání stromů, pařezy apod.,

(tyto odpady patří do zvláštních nádob na separačních sběrných dvorech, před

kompostováním se musí ještě upravit drcením, nebo štěpkováním),

i)  biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

 

PROSÍME, NEVHAZUJTE DO COMPOSTAINERU ODPADY, KTERÉ TAM NEPATŘÍ !

ZNEHODNOTÍTE TAK OBSAH CELÉHO SVOZOVÉHO VOZIDLA A ZMAŘÍTE TÍM PRÁCI OSTATNÍCH !


DĚKUJEME


 

Náměty pro správné nakládání s bioodpadem a nádobami :

a) bioodpad dávejte do sběrné nádoby (dále jen Compostainer) pokud možno suchý,

b) do Compostaineru je nejlépe bioodpad ze všech nádob i sáčků vysypat. Pouze

speciální – kompostovatelné sáčky* lze vhodit do Compostaineru spolu s

bioodpadem, protože jsou vyrobeny z bramborového nebo kukuřičného škrobu

a lze je tedy kompostovat,

c) trávu nechte po sekání lehce proschnout, teprve poté jí dávejte do sběrné nádoby,

d) bioodpady v nádobě pokud možno nestlačujte, ale nechávejte je nakypřené,

e) nádobu na bioodpad umísťujte pokud možno do stínu.

 

* Speciální sáčky musí být označeny symbolem OK compost 

 

Děkujeme Vám, že se zapojíte do projektu odděleného sběru bioodpadu a pomůžete tak zachovat čistší životní prostředí nám, i našim dětem.


TSMP s.r.o., 28. 12. 2016 

Informace k oddělenému sběru bioodpadů v Poděbradech:

 

Vzhledem k chystanému oddělenému sběru bioodpadů z domácností uvádíme doplňující informace ke třídění bioodpadů:

 

Město Poděbrady má v plánu, v případě poskytnutí dotace, od dubna roku 2017, zahájit oddělený sběr bioodpadů z jednotlivých domácností. Za tímto účelem poskytne žadatelům, kteří v tomto období požádají  o nádobu v počtu jeden kus k jednomu č.p. bezplatně, objem nádoby 240 litrů. Po tomto období budou nádoby již s finanční spoluúčastí .

 

Podmínky vstupu do projektu a postup získání nádoby na bioodpad:

 

 1. odevzdání vyplněné Žádosti o poskytnutí nádoby na bioodpad,

 2. uhrazení místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro příslušný rok,

 3. vyzvednutí BIO známky na svoz bioodpadů na pokladně MěÚ v Poděbradech,

 4. podepsání Předávacího protokolu nádoby na bioodpad,

 5. po předložení Předávacího protokolu nádoby na bioodpad vyznační pracovník TSMP evidenční číslo nádoby a provede záznam o výdeji nádoby - compostainer,

 6. jedna kopie Předávacího protokolu nádoby na bioodpad zůstane pracovníkovi TSMP.

 

Zde je odkaz ke stažení Žádosti o nádobu na biodpad:


Zavedení plošného sběru bioodpadů v městě Poděbrady

 

Sběrné nádoby na bioodpad jsou řešené v rámci dotačního projektu, kdy předmětem projektu je zavedení plošného sběru bioodpadu odvozným způsobem. Občanům bude umožněno vytřiďovat bioodpad přímo v domácnostech. Bioodpad bude svážen na kompostárnu a tím dojde k významnému snížení biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládku.

Sběrné nádoby budou městu Poděbrady dodány do 30. 1. 2017.

 

Postup před vyzvednutím nádoby na sběr bioodpadu

Od 1. 2. 2017 si  mohou občané, kteří podali žádost o nádobu na svoz bioodpadu na MěÚ Poděbrady a uhradili poplatek za komunální odpad na rok 2017 (případně uhradili 1. pololetní splátku poplatku) v pokladně MěÚ Poděbrady vyzvednout evidenční známku na označení bionádoby.

 

Předání nádob

Občané si převezmou na MěÚ (radnice), v přízemí číslo dveří 21 u pí. Polnické Předávací protokol ve dvou vyhotoveních na bezplatné vypůjčení nádoby na bioodpad. Výdejní doba je: pondělí a středa 8:00 - 16:00 h., úterý a čtvrtek 8:00 - 12:00 h.

 

S podepsanými protokoly a evidenční známkou na bio si mohou občané vyzvednout nádobu v Technických službách města Poděbrad s.r.o. ve dnech pondělí až pátek od 7,00 do 17,00. Pracovník TSMP s.r.o. vyznačí na Předávací protokol evidenční číslo nádoby a provede záznam o výdeji nádoby. Jednu kopii si ponechají TSMP s.r.o. Každá bionádoba je označena evidenčním číslem pro identifikaci nádoby v případě krádeže. Dále je označena nesmyvatelným nápisem BIO a nálepkou s informacemi o třídění odpadu.

 

Svoz

Pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen v dubnu 2017 a bude probíhat 1x týdně až do listopadu 2017. Budou vyváženy pouze bionádoby označené evidenční známkou.

 

 

Informace o systému nakládání s bioodpadem v Poděbradech

 

MěÚ Poděbrady, odbor správy majetku, oddělení majetku

Telefon : 325 600 259 – p. Jana Dulová

E-mail : odpady-kanal@mesto-podebrady.cz

 

TSMP s.r.o., 28. 12. 2016 

V případě zájmu o nádobu na bioodpad Žádost vyplňte a odevzdejte nebo zašlete na MěÚ Poděbrady.

Žádost lze zaslat i elektronicky na e-mail: odpady-kanal@mesto-podebrady.cz

 

Po získání dotace městem Poděbrady budou zájemci, kteří podali žádost o poskytnutí nádoby na bioodpad vyzváni k podepsání Předávacího protokolu nádoby na bioodpad a k vyzvednutí známky BIO. Termín svozů bioodpadů bude upřesněn při podpisu smlouvy, zároveň budou podány informace o možnostech vyzvednutí nádoby v provozovně TSMP, Kozinova I/II, Poděbrady.

 

Případné odpovědi na  dotazy lze získat na MěÚ tel.č.: 325 600 259 a TSMP tel.č.: 325 630 040.

 

TSMP s.r.o., 22. 12. 2015

Pronájem kancelářských prostor

 

Nabízíme k pronájmu 2 kancelářské prostory ve 2. patře administrativní budovy, popř. je možné použít na menší výrobní prostory. Sociální zabezpečení a kuchyňka na patře. Možnost připojení k internetu.

 

V případě zájmu či více informací kontaktujte mailem: brant@tsmp-podebrady.cz nebo na telefonním čísle 605 210 974.

UPOZORNĚNÍ na úplnou uzavírku parkoviště pod zámkem

Dovolujeme si Vás upozornit na úplnou uzavírku parkoviště pod zámkem po dobu konání festivalu Soundtrack 2018 (mezinárodní festival filomové hudby a multimédií) v termínu 29.8- 3.9 2018.

 

Děkujeme za pochopení.

 

TSMP s.r.o., 13.8.2018


 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019