Informace k oddělenému sběru bioodpadů

 

v Poděbradech:

 

Zákon o odpadech stanovil obcím a městům novou povinnost od roku 2015 zajistit pro své občany možnost odděleně sbírat bioodpad.

 

K tradičně a dlouhodobě odděleně sbíraným využitelným odpadům, jako je papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a kovy tedy přibyla další složka, kterou nebude možné dále ukládat na skládky odpadů a bude nutné ji dále materiálově využívat.

 

V návaznosti na tuto povinnost, stanovil také zákon o odpadech k roku 2024, úplný zákaz skládkování odpadů. Odpady budou muset být přednostně materiálově, případně energeticky využívány.

 

Město Poděbrady v roce 2015 požádalo o dotaci na nákup sběrných nádob na bioodpad. Dotace byla v květnu 2016 ze strany Státního fondu životního prostředí ČR přiznána.

 

Vzhledem ke lhůtám stanoveným zákonem o veřejných zakázkách a složitému procesu schvalování veřejné zakázky ze strany poskytovatele dotace předpokládá město, že sběrné nádoby na bioodpad budou mít občané k dispozici od 1. února 2017.

 

Do nádob na bioodpad budete moci odkládat zejména: odpady z ovoce a zeleniny, spadlé ovoce, skořápky ořechů a vajec, sedliny kávy a čaje (i s filtrem), pokojové květiny, řezané květiny, listí, plevele, posečená tráva, drny se zeminou, seno a slámu, piliny, hobliny a kůru, zbytky rostlin, kořeny, natě, kousky větví, keřů a stromů nasekané, nastříhané či zpracované štěpkovačem, atp.

 

Jedná se o odpad, který dnes běžně končí v lepším případě v nádobách na „zbytkový“ směsný komunální odpad. V horším na nepovolených „černých“ skládkách, které musí následně město ze svého rozpočtu (tedy z našich společných peněz) odstraňovat.

 

Svoz bioodpadů bude zajišťován městem ve vegetačním období od dubna do listopadu 1x týdně.

 

Po zahájení celoplošného sběru bioodpadů z jednotlivých domácností bude na území města omezeno přistavování velkoobjemových kontejnerů na ukládání bioodpadů  - tráva a listí. Zachováno bude přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a větve.

 

Varianta I :  1x měsíčně velkoobjemové kontejnery – tráva a listí

Varianta II : 1x čtvrtletně velkoobjemové kontejnery – tráva a listí

 

Nadále mají občané možnost bezplatně využívat sběrný dvůr v areálu TSMP.

 

Po zahájení celoplošného sběru bioodpadů z jednotlivých domácností bude na území města omezeno přistavování velkoobjemových kontejnerů na ukládání bioodpadů – tráva a listí. Zachováno bude přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a větve.

 

Odděleně sebraný bioodpad bude odvážen na kompostárnu k dalšímu materiálovému využití (k výrobě kompostu).

 

Upozorňujeme občany, že sběrné nádoby na směsný komunální odpad nejsou určeny pro odkládání bioodpadu.

 

V současné době může každý vlastník nemovitosti (i rekreačního objektu) na území města Poděbrady požádat o sběrnou nádobu na bioodpad. Kdo již žádost podal, znovu nemusí. K dnešnímu dni eviduje odbor správy majetku celkem 1.005 žádostí o nádobu na bioodpad. Byla oslovena i bytová družstva, která spravují bytové domy v Poděbradech, jejich žádosti jsou zahrnuty do celkového počtu žádostí o nádoby na bioodpad.

 

O zahájení celoplošného odděleného sběru bioodpadu Vás budeme včas informovat.

 

Občané, kteří si podali a podají žádost o nádobu na bioodpad, budou včas informováni o dalším postupu.

 

Případné odpovědi na  dotazy lze získat na MěÚ tel.č.: 325 600 259 a TSMP tel.č.: 325 630 040.

 

Vaše speciální nádoba na bioodpad (compostainer) bude vyprazdňována pravidelně jedenkrát týdně dle platného harmonogramu svozu (termín svozu bude upřesněn dodatečně).

 

Zásady správného třídění bioodpadů

 

Co patří do nádob na bioodpad:

a) odpady z ovoce a zeleniny,

b) spadlé ovoce, skořápky ořechů a vajec, sedliny kávy a čaje (i s filtrem),

c) pokojové květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů, stuh apod.),

d) listí, plevele, posečená tráva, drny se zeminou, spadané ovoce,

e) seno a sláma, piliny, hobliny a kůra,

f)  zbytky rostlin, kořeny, natě, listy a plody ovoce a zeleniny atp.,

g) kousky větví, keřů a stromů nasekané, nastříhané či zpracované štěpkovačem,

h) popel ze dřeva.

 

Co nepatří do nádob na bioodpad:

a) nebezpečné odpady (zbytky barev, ředidel, olejů, pesticidů atd.),

b) uhynulá zvířata, pleny, obvazy,

c) popel z uhlí, veškeré stavební odpady,

d) zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti,

tekuté zbytky potravin (nápojů),

e) prospekty, noviny, pytlíky z vysavače, odpad z popelníků, odpad vzniklý při

zametání,

f)  plastové kelímky, sáčky a obaly, textilie, kůže, vlna, dřevo.

g) plechovky, hliníkové fólie, vícevrstvé nápojové kartony (krabice tetrapack),

h) objemné zelené odpady – větve z prořezávání stromů, pařezy apod.,

(tyto odpady patří do zvláštních nádob na separačních sběrných dvorech, před

kompostováním se musí ještě upravit drcením, nebo štěpkováním),

i)  biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

 

PROSÍME, NEVHAZUJTE DO COMPOSTAINERU ODPADY, KTERÉ TAM NEPATŘÍ !

ZNEHODNOTÍTE TAK OBSAH CELÉHO SVOZOVÉHO VOZIDLA A ZMAŘÍTE TÍM PRÁCI OSTATNÍCH !


DĚKUJEME


 

Náměty pro správné nakládání s bioodpadem a nádobami :

a) bioodpad dávejte do sběrné nádoby (dále jen Compostainer) pokud možno suchý,

b) do Compostaineru je nejlépe bioodpad ze všech nádob i sáčků vysypat. Pouze

speciální – kompostovatelné sáčky* lze vhodit do Compostaineru spolu s

bioodpadem, protože jsou vyrobeny z bramborového nebo kukuřičného škrobu

a lze je tedy kompostovat,

c) trávu nechte po sekání lehce proschnout, teprve poté jí dávejte do sběrné nádoby,

d) bioodpady v nádobě pokud možno nestlačujte, ale nechávejte je nakypřené,

e) nádobu na bioodpad umísťujte pokud možno do stínu.

 

* Speciální sáčky musí být označeny symbolem OK compost 

 

Děkujeme Vám, že se zapojíte do projektu odděleného sběru bioodpadu a pomůžete tak zachovat čistší životní prostředí nám, i našim dětem.


TSMP s.r.o., 28. 12. 2016 

Informace k oddělenému sběru bioodpadů v Poděbradech:

 

Vzhledem k chystanému oddělenému sběru bioodpadů z domácností uvádíme doplňující informace ke třídění bioodpadů:

 

Město Poděbrady má v plánu, v případě poskytnutí dotace, od dubna roku 2017, zahájit oddělený sběr bioodpadů z jednotlivých domácností. Za tímto účelem poskytne žadatelům, kteří v tomto období požádají  o nádobu v počtu jeden kus k jednomu č.p. bezplatně, objem nádoby 240 litrů. Po tomto období budou nádoby již s finanční spoluúčastí .

 

Podmínky vstupu do projektu a postup získání nádoby na bioodpad:

 

  1. odevzdání vyplněné Žádosti o poskytnutí nádoby na bioodpad,

  2. uhrazení místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro příslušný rok,

  3. vyzvednutí BIO známky na svoz bioodpadů na pokladně MěÚ v Poděbradech,

  4. podepsání Předávacího protokolu nádoby na bioodpad,

  5. po předložení Předávacího protokolu nádoby na bioodpad vyznační pracovník TSMP evidenční číslo nádoby a provede záznam o výdeji nádoby - compostainer,

  6. jedna kopie Předávacího protokolu nádoby na bioodpad zůstane pracovníkovi TSMP.

 

Zde je odkaz ke stažení Žádosti o nádobu na biodpad:

 

V případě zájmu o nádobu na bioodpad Žádost vyplňte a odevzdejte nebo zašlete na MěÚ Poděbrady.

Žádost lze zaslat i elektronicky na e-mail: odpady-kanal@mesto-podebrady.cz

 

Po získání dotace městem Poděbrady budou zájemci, kteří podali žádost o poskytnutí nádoby na bioodpad vyzváni k podepsání Předávacího protokolu nádoby na bioodpad a k vyzvednutí známky BIO. Termín svozů bioodpadů bude upřesněn při podpisu smlouvy, zároveň budou podány informace o možnostech vyzvednutí nádoby v provozovně TSMP, Kozinova I/II, Poděbrady.

 

Případné odpovědi na  dotazy lze získat na MěÚ tel.č.: 325 600 259 a TSMP tel.č.: 325 630 040.

 

TSMP s.r.o., 22. 12. 2015

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019